Supra dalekohledy
Položek 0 ks
Cena 0 Kč s DPH

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky dále (jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji sortimentu společnosti SUPRA Praha, spol. s r.o. Kupujícím pro tyto VOP se rozumí koncový uživatel – občan.


Prodávající
SUPRA Praha, spol. s r.o. se sídlem Zdibská 1823/45 • 182 00 Praha 8
IČ 26416387 • DIČ CZ26416387
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80513.
Provozovna
SUPRA Praha, spol. s r.o., Mochovská 310/23, 198 00 Praha 9 Hloubětín
Kontakty
Tel. : 284 820 939 • Mobil: 602 371 133 (zbraně, outdoor) • 602 371 107 (astro) • e-mail: info@supra.cz, info@dalekohledy.cz

Čl. 1 - Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané z obchodního styku jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s doručením předmětu plnění či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání a případně telefonického kontaktu).

Prodávájí informuje Kupujícícho, že jeho osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, aby bylo možnou uzavřít kupní smlouvu, a v případě, že Kupující osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, nelze kupní smlouvu uzavřít a zboží dodat.

Čl. 2 - Zboží a ceny

Katalog zboží, běžně dodávaného prodávajícím je na internetových prezentacích (www.supra.cz, www.supra-dalekohledy.cz, www.celestron.cz a další) a má informativní charakter. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
Ceny zboží na internetových prezentacích jsou aktuálně platné pro položky, které jsou běžně skladem. Kupující si je může ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uváděny včetně DPH. U položek, které běžně nejsou skladem a jsou na objednávku, jsou ceny závislé na vývoji finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího a z toho důvodu si prodávající vyhrazuje právo na změnu jejich ceny, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. O jakékoliv změně cen má Kupující právo být informován.
U zboží, které není běžně skladem, vyžaduje specifické úpravy nebo je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha ve výši 40% z prodejní ceny zboží. Podrobnosti jsou sdělovány na dotaz nebo po zaslání objednávky.

Čl. 3 - Objednání zboží

Čl. 3.1. Objednávka

Objednat zboží může Kupující osobně v prodejně, dále telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Obchodovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které mají způsobilost k těmto právním úkonům. Telefonicky, faxem, e-mailem nebo přes internetový obchod zaslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupující může objednávku libovolně upravovat či měnit až do jejího potvrzení Prodávajícím. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím. Potvrzením se rozumí nikoliv automatická odpověď systému e-shopu o doručení, ale potvrzení o zpracování objednávky prostředky komunikace na dálku (zpravidla e-mail či telefon). Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a Kupujícímu bude objednávka potvrzena, a to, je-li to možné, stejnou cestou, jak byla učiněna.

Čl. 3.2 - Zrušení objednávky

Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud zruší objednávku Prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po potvrzení (po uzavření kupní smlouvy) je možné jen po předchozí dohodě Kupujícího a Prodávajícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným z důvodu:

 • neboť objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • zboží se v období mezi doručením objednávky a potvrzením objednávky vyprodalo,
 • výrazným způsobem se změnila cena a nedojde k dohodě o změně kupní ceny.

Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožnosti plnění.

Čl. 3.3 - Způsoby platby a dodání zboží

V hotovosti osobně: zboží si může Kupující zakoupit a zaplatit na provozovně v Mochovské 23/310, Praha 9. Platby jsou Prodávajícím přijímány pouze v hotovosti, platební karty Prodávající neakceptuje (v dosahu 100 m jsou tři bankomaty a 2 pobočky bank). Tento způsob odběru je bez dalších poplatků.


Na dobírku - zboží bude Kupujícímu zasláno prostřednictvím zásilkové služby. Cena za doručení jednoho balíku v rámci ČR je 199 Kč s DPH, do SR je 349 Kč vč. DPH. Cenu kompletní zásilky včetně poštovného zaplatí Kupující doručovateli, v rámci ČR lze zásilkové službě platit i platebními kartami.


Bankovním převodem - proforma (zálohová) faktura. Aplikace internetového obchodu neumožňuje volbu úhrady bankovním převodem. Při volbě platby bankovním převodem je nutné buď e-mailem nebo telefonicky kontaktovat Prodávajícího. Kupující od Prodávajícího zálohovou fakturu a variabilní symbol platby, který bude Kupujícího následně identifikovat. Částku Kupující převede na účet Prodávajícího, který je uvedený na zálohové faktuře. Tento účet je vedený u Komerční banky. Kupující může místo bankovního převodu provést úhradu platby poštovní složenkou. Cena za doručení jednoho balíku je v rámci ČR je 199 Kč s DPH, do SR je 349 Kč vč. DPH. Po přijetí platby bude Prodávající Kupujícího obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží (osobně nebo poštou, je-li poštovné již obsaženo v platbě).

Čl. 3.4 - Doklady

Součástí dodávky zboží je daňový doklad, záruční list a návod k použití. Není-li v dodávce obsažen záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad. Návod k použití není dodáván ke zboží, jehož charakter to vzhledem k jednoduchosti použití nevyžaduje, ke zboží, které není samostatně funkční (komponenty) a ke zboží, k němuž není dodáván návod výrobcem.

Čl. 3.5 - Dodání a převzetí zboží

Kupující je povinen zkontrolovat si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Při zasílání zboží zásilkovou službou je zboží Prodávajícím pojištěno na plnou hodnotu. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky - zboží, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží, Kupující má v tomto případě také právo od kupní smlouvy odstoupit.
Převzetím zásilky – zboží Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a kompletní. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Oznámení o zjištěných vadách musí Kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí Kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná, případně jak se projevují. Součástí oznámení musí být záznam o poškození zásilky potvrzený dopravcem.

Čl. 4 - Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být kompletní, bezvadné a plně funkční. V opačném případě může Prodávající požadovat úhradu skutečných nákladů, vynaložených na uvedení výrobku do původního stavu. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží Prodávajícímu předem s uvedením čísla prodejního dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno. Zboží lze vrátit osobně na provozovně nebo zaslat pojištěnou poštovní zásilkou. V případě navrácení zboží formou zásilky budou odpovídající finanční prostředky vráceny výhradně bezhotovostním převodem na účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího bez zbytečného odkladu do 14 dní od obdržení vráceného zboží. Vrácení zboží formou dobírky je nepřípustné a zásilka nebude přijata. Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:

 • na poskytování služeb Kupujícímu, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího (zboží na míru),
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku originálně nahraných audio, video a datových nosičů vč. počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku spotřebního zboží, jako např. baterie, akumulátory, atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem,
 • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje.

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok, je možné zboží vrátit po předchozí dohodě (zboží musí být kompletní, bezvadné a plně funkční). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. V případě, že Kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny. Při zakoupení zboží osobně v provozovně Prodávajícího nevzniká Kupujícímu nárok na vrácení zboží.

Čl. 5 - Záruční podmínky

 1. Záruční doba je standardně 24 měsíců, není‐li u zboží uvedeno jinak (baterie – 6 měsíců, spotřební materiál).
 2. Je‐li ke zboží vydán záruční list, pak je Prodejcem potvrzen k datu prodeje zboží. V případě, že záruční list nebyl vydán, slouží jako záruční list prodejní/daňový doklad.
 3. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným umístěním, nevhodným zacházením (vlhké, prašné, či jinak nevhodné prostředí), provozními podmínkami či používáním v rozporu s návodem k použití, dále poškozením při dopravě a manipulaci či na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Nárok na záruku zaniká rovněž v případě neoprávněného zásahu do výrobku Kupujícím nebo třetí osobou.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, což je povinen Prodávající či autorizované servisní středisko vyznačit na záručním listu.
 6. Při dodržení záručních podmínek a po předložení dokladu o koupi, správně vyplněného záručního listu, dodání čistého a kompletního výrobku, odstraní v rámci záruky a během záruční lhůty výrobku Prodávající nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně veškeré poruchy, způsobené výrobními vadami nebo vadným materiálem, aby mohl být výrobek nadále řádně užíván.
 7. Prodávající je povinen řádně a úplně vyplnit záruční list. Neúplný nebo neoprávněně měněný záruční list je neplatný a nárok na záruku zaniká. Kupujícímu doporučujeme společně se záručním listem a dokladem o koupi uschovat i doklady o provedené záruční opravě a originální obal výrobku.
 8. Pokud bude při odstraňování vad výrobku (opravě) zjištěno, že vada nespadá do záruky, uhradí všechny náklady s jejím odstraněním Kupující.
 9. Práva ze záruky zanikají, nebyla‐li uplatněna v záruční době.
 10. Je-li Kupujícím podnikatel (osoba zapsaná v obchodním resjtříku nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění),  odpovídá Prodávající pouze za vady, které má předmět koupě v okamžiku převzetí a to i v případě, že se tyto vady projeví později. Kupující je tedy povinen zboží překontrolvat bez zbytečného odkladu.
 11. Zaplacením kupní ceny bere Kupující na vědomí záruční podmínky.

Čl. 6 - Reklamace

V případě, že Kupující zjistí na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena dle čl. 5.4, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci vad zjevných, které jsou na zboží již při převzetí zboží, je Kupující povinen uplatnit právo ze záruky bez zbytečného odkladu, na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

Čl. 6.1 - Postup reklamace

Uplatní‐li Kupující právo ze záruky a doručí Prodávajícímu zboží k reklamaci osobně čí formou zásilky, je povinen v rámci svých možností co nejpřesněji popsat typ závady a jakou formou se závada projevuje. K reklamovanému zboží Kupující přiloží kopii prodejního/nákupního dokladu, záruční list (byl‐li vydán) a popis závady. Odesílá-li reklamované zboží Kupující přepravní službou, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu a pojistit na jeho skutečnou hodnotu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození způsobené přepravou před přijetím zboží.

Čl. 6.2 - Vyřízení reklamace

Prodávající či autorizované servisní středisko posoudí do 3 dnů od doručení oprávněnost reklamace vady na zboží. Po posouzení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace (neuznání, oprava, výměna, navržení snížení ceny). Lhůta pro vyřízení reklamace je dle platných právních předpisů 30 dní.

V případě sporu např. o vyřízení reklamace má kupující – spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), kde jsou uvedeny i podrobnosti k zahájení řízení.

ČL. 7 - Ostatní ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou. Práva a povinnosti, neupravené těmito VOP, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím jako občanem, se řídí občanským zákoníkem v platném znění (89/2012 Sb.). Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou či fyzickou osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Tyto obchodní podmínky ruší všechny dřívější VOP a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2023.

 


dalekohled
0.158300876617